REGULAMIN KKT

  • Klub Karate Tradycyjnego Płock jest  prowadzony przez instruktorów Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.
  • Opłata członkowska pobierana jest za miesiące objęte szkoleniem. Wysokość opłaty może ulec zmianie decyzją Zarządu Klubu. Opłaty miesięczne należy dokonywać do dnia 15 każdego miesiąca. Niedotrzymanie terminu spowoduje wykluczenie z zajęć.
  • Miesiące grudzień ,styczeń, luty i czerwiec są miesiącami pełnopłatnymi,
  • Osoby zainteresowane rachunkami za zajęcia karate prosimy o kontakt mailowy (tylko po wcześniejszym zgłoszeniu za miesiąc bieżący).
  • Klub Karate Tradycyjnego Płock zapewnia salę do treningu oraz wykwalifikowana kadrę instruktorską.
  • Klub Karate Tradycyjnego Płock nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni (rzeczy wartościowe należy pozostawić w domu lub zabrać ze sobą na salę ).
  • Każdy instruktor jest zobowiązany  do prowadzenia zajęć w ustalonych dniach i godzinach z wyjątkiem ferii, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku odwołania treningu przez instruktora z powodu choroby, wyjazdu na zawody, szkolenie lub z innych przyczyn uczestnik tych zajęć ma prawo do udziału w zajęciach w innej grupie w dowolnie wybranym terminie.
  • Wszystkich członków Klubu Karate Tradycyjnego Płock obowiązuje ubezpieczenie NNW na treningach.
  • Rezygnację z zajęć należy zgłosić na piśmie lub mailowo.
  • Sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem reguluje statut Klubu Karate Tradycyjnego Płock